کتابخانه کارگروه پدافند زیستی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوانکتاب در حوزه تهدیدات زیستی کشاورزی" راهبرد دولت آمریکا در رویارویی با تهدید"
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنواناستراتژی دفاع زیستی آمریکا 2018- نسخه اصلی(انگلیسی)
زمان بارگذاری:1397/09/25
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنواناستراتژی دفاع زیستی آمریکا 2018-نسخه ترجمه شده
زمان بارگذاری:1397/09/25
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
کتابخانه کارگروه پدافند سایبری
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوانسند راهبردی پدافند سایبری کشور
زمان بارگذاری:1397/10/02
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پاپسا-شماره 33-مهرماه 97
زمان بارگذاری:1376/10/02
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پاپسا-شماره 34-آبان 97
زمان بارگذاری:1376/10/02
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانNATIONAL CYBER STRATEGY
زمان بارگذاری:1397/10/02
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانGUIDE TO DEVELOPING A NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY
زمان بارگذاری:1397/10/02
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانCYBER SECURITY
زمان بارگذاری:1397/10/02
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************