اخبار و اطلاعیه ها
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
بارگذاری کتاب آموزشی در حوزه امنیت اطلاعات1396/11/28
بارگذاری مطلب آموزشی در خصوص قوانین و اسناد بالادستی در حوزه پدافند غیر عامل1396/10/24
بارگذاری دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه(نشریه 512)1396/10/04
بارگذاری فایل آموزشی در حوزه مدیریت بحران1396/09/20
شعار پنجمین روز هفته پدافند غیر عامل1396/08/10
شعار چهارمین روز از هفته پدافند غیر عامل1396/08/09
شعار سومین روز از هفته پدافند غیر عامل1396/08/08
شعار دومین روز از هفته پدافند غیر عامل1396/08/07
بارگذاری پوستر بیانات مقام معظم رهبری1396/08/07
پوستر اصلی هفته پدافند غیر عامل سال 13961396/08/06
شعار اولین روز هفته پدافند غیر عامل1396/08/06
بارگذاری مقاله از آخرین شماره فصلنامه علمی-ترویجی پدافند غیر عامل1396/07/26
بارگذاری مقاله علمی- پژوهشی در حوزه مدیریت بحران1396/07/22
دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق استان ها1396/06/26
دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانور های آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل1396/06/15
برگزاری جلسه کارگروه آب، آبفا و برق و انرژی وزارت نیرو در شرکت مادر تخصصی1396/06/13
بارگذاری مقاله در حوزه تهدیدات گرافیتی1396/05/30
بارگذاری دستورالعمل اجرایی استان های معین و جانشین1396/05/23
لیست مشاوران مورد تایید1396/01/19