اخبار و اطلاعیه ها
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شعار پنجمین روز هفته پدافند غیر عامل1396/08/10
شعار چهارمین روز از هفته پدافند غیر عامل1396/08/09
شعار سومین روز از هفته پدافند غیر عامل1396/08/08
شعار دومین روز از هفته پدافند غیر عامل1396/08/07
بارگذاری پوستر بیانات مقام معظم رهبری1396/08/07
پوستر اصلی هفته پدافند غیر عامل سال 13961396/08/06
شعار اولین روز هفته پدافند غیر عامل1396/08/06
بارگذاری مقاله از آخرین شماره فصلنامه علمی-ترویجی پدافند غیر عامل1396/07/26
بارگذاری مقاله علمی- پژوهشی در حوزه مدیریت بحران1396/07/22
دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق استان ها1396/06/26
دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانور های آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل1396/06/15
برگزاری جلسه کارگروه آب، آبفا و برق و انرژی وزارت نیرو در شرکت مادر تخصصی1396/06/13
بارگذاری مقاله در حوزه تهدیدات گرافیتی1396/05/30
بارگذاری دستورالعمل اجرایی استان های معین و جانشین1396/05/23
بارگذاری مقاله در حوزه پدافند پرتویی1396/05/08
بارگذاری نظامنامه مدیریت ریسک در وزارت نیرو1396/04/24
بارگذاری مقاله1396/04/21
بارگذاری فایل آموزشی " حملات مهندسی اجتماعی"1396/03/22
بارگذاری کتابچه آموزشی در حوزه امنیت سایبری1396/03/06
بارگذاری مقاله در حوزه آسیب پذیری زیرساخت ها1396/02/30
لیست مشاوران مورد تایید1396/01/19