آیین نامه اجرایی ماده 58 قانون احکام دائمی
1397/10/16

به استناد ماده 8 اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در تاریخ 97/6/27 بیست و هفتمین جلسه کمیته دائم پدافند غیر عامل کشور تشکیل و آیین نامه اجرایی ماده 58 قانون احکام دائمی و بند پ ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور موضوع ماده نه اساسنامه  پیشنهادی آن سازمان را بررسی و تصویب نمودند که به در فایل الکترونیکی آن بارگذاری گردیده است.