نظامنامه مدیریت ریسک در وزارت نیرو
1396/04/24

​به استحضار می رساند نظامنامه" مدیریت ریسک در وزارت نیرو"، در اردیبهشت 1395 تهیه و ابلاغ گردیده است. فایل الکترونیکی این نظامنامه جهت بهره برداری، بارگذاری گردیده است.