کتابخانه
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوانمجله پدافند پرتویی- شماره 8
زمان بارگذاری:24/02/1440
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله صیانت پایدار-مرداد 97
زمان بارگذاری:29/12/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پدافند پرتویی-شماره 7
زمان بارگذاری:27/11/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله صیانت پایدار-اردیبهشت 97
زمان بارگذاری:24/10/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله صیانت پایدار
زمان بارگذاری:17/07/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتابچه آموزشی آشنایی با فضای سایبر
زمان بارگذاری:06/06/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتاب امنیت اطلاعات
زمان بارگذاری:02/06/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانبارگذاری مقاله(انگلیسی) در خصوص مفهوم تاب آوری
زمان بارگذاری:25/05/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنواندستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه(نشریه 512)
زمان بارگذاری:07/04/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتابچه آموزشی تاب آوری بحران
زمان بارگذاری:24/03/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمقاله با عنوان" ارزیابی تاثیر تناسب پنجره ها بر مقاومت آنها در برابر انفجار"
زمان بارگذاری:28/01/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمقاله " مدیریت حوادث در سازمان های خدمات رسان با رویکرد قابلیت اطمینان بالا"
زمان بارگذاری:24/01/1439
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمقاله با عنوان" طرح جزیره سازی شبکه برق تهران برای پیشگیری از خاموشی گسترده ناشی از بمباران گرافیتی"
زمان بارگذاری:29/11/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمقاله " اریابی خطر پرتوی در شهر تهران با ابزار GIS"
زمان بارگذاری:07/11/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمقاله با عنوان" تاب آوری شریان حیاتی برق در سوانح و بحران ها "
زمان بارگذاری:18/10/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتاب تشخیص و درمان صدمات پرتویی
زمان بارگذاری:11/10/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانحملات مهندسی اجتماعی
زمان بارگذاری:05/09/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتابچه در حوزه امنیت سایبری( تولید قفل و روش های شکستن آن)
زمان بارگذاری:02/09/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمقاله" بررسی میزان آسیب پذیری زیرساخت های آب و برق هنگام زلزله"
زمان بارگذاری:24/08/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتابچه آموزشی امنیت فاوا
زمان بارگذاری:06/08/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتابچه آموزشی " انواع حملات در فضای سایبر"
زمان بارگذاری:04/08/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پدافند پرتویی شماره 3
زمان بارگذاری:26/07/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پدافند پرتویی شماره 5
زمان بارگذاری:26/07/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانسومین شماره مجله پایداران( اسفند 95)
زمان بارگذاری:08/07/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانSecurity & Vulnerability in Electric Power Systems
زمان بارگذاری:17/06/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتاب آمایش سرزمین از منظر پدافند غیر عامل
زمان بارگذاری:03/06/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پدافند اقتصادی شماره 24( آبان ماه 1395)
زمان بارگذاری:30/05/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتاب دانستنی های پدافند غیر عامل
زمان بارگذاری:02/05/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانجزوه آموزشی تهدیدات
زمان بارگذاری:10/04/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانسیر تکاملی رویکردهای مدیریت بحران
زمان بارگذاری:15/02/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمعرفی نشریات تخصصی
زمان بارگذاری:06/02/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانارزیابی فناوری های نوین در کاهش و مدیریت آسیب پذیری ناشی از سیلاب رودخانه ای
زمان بارگذاری:05/02/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنواناقدامات پدافند غيرعامل در تأسيسات نيروگاهي و برق رساني
زمان بارگذاری:01/02/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانبهبود روش های اعمال حفاظت الکترومغناطیسی در مرکز کنترل نیروگاه های برق
زمان بارگذاری:01/02/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانشناسایی پتانسلهای بالقوه افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی كشور و
زمان بارگذاری:01/02/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانNuclear power plant Security
زمان بارگذاری:01/02/1438
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانCyber Physical Risks
زمان بارگذاری:24/04/1437
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنواناصول و مبانی پدافند غیر عامل در یک نگاه
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانپدافند غیر عامل در یک نگاه
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانارائه الگوی ارزیابی ریسک بر اساس تلفیق رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساخت های حیاتی
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانجزوه آموزشی تهدیدات
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانکتاب تهدید با فناوری های نوین( سلاح های ناتوان ساز)
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پایداران ( پیش شماره اول)
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************
عنوانمجله پایداران( پیش شماره دوم)
زمان بارگذاری:
فایل :لطفا برای مشاهده کلیک نمایید
*********************