پروتکل های بهداشتی برگزاری مانور آموزشی- تمرینی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو
1399/06/28

​نظر به برگزاری  مانور آموزشی- تمرینی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو در سال 1399، پروتکل های بهداشتی مربوطه در بخش اخبار و بخشنامه های سایت جهت استحضار و بهره برداری بارگذاری گردیده است.