برگزاری مانور آموزشی- تمرینی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو در سال 1399
1399/06/28

​نظر به برگزاری مانورهای  آموزشی- تمرینی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو، راهنمای برگزاری مانور جهت استحضار و بهره برداری کلیه شرکت کنندگان در مانور در بخش اخبار و بخشنامه های سایت بارگذاری گردیده است.