بارگذاری قانون مدیریت بحران کشور
01/02/1441

​نظر به تصویب قانون مدیریت بحران کشور و تایید شورای نگهبان در شهریورماه سال 98، متن قانون مدیریت بحران کشور در بخش اخبار و بخشنام ها، آرشیو بخشنامه ها بارگذاری گردیده است.