بارگذاری سند راهبردی پدافند سایبری کشور و مطالب آموزشی تخصصی در کتابخانه کارگروه پدافند سایبری
1397/10/02

​به استحضار کلیه اعضای محترم کارگروه پدافند سایبری می رساند سند راهبردی پدافند سایبری کشور به همراه مطالب آموزشی شامل مجلات پاپسا و استراتژی های دفاع سایبری ، در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه کارگروه ها، کتابخانه کارگروه سایبری بارگذاری گردیده است.