استراتژی دفاع زیستی آمریکا 2018
1397/09/25

​به استحضار می رساند سند استراتژی دفاع زیستی آمریکا 2018 در دو نسخه اصلی و ترجمه شده جهت بهره برداری اعضای محترم کارگروه پدافند زیستی، در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه کارگروه ها، کتابخانه کارگروه زیستی، بارگذاری گردیده است.