بارگذاری کتاب آموزشی در حوزه تهدیدات زیستی کشاورزی
1397/09/14

​قابل توجه اعضای محترم کارگروه پدافند زیستی

کتاب با عنوان "راهبرد دولت آمریکا در رویارویی با تهدید" که در حوزه تهدیدات زیستی توسط هنری پاکر تدوین  و در سال 1390 به همت کمیته پدافند غیر عامل وزارت بهداشت ترجمه گردیده جهت بهره برداری در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه کارگروه ها، بارگذاری گردیده است.