دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین، پیشتاز و جانشین در کلان شهر تهران
1397/09/07

​دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین، پیشتاز و جانشین در کلان شهر تهران جهت بهره برداری شرکت های زیرمجموعه مرتبط، در بخش اخبار و بخشنامه ها، آرشیو بخشنامه ها بارگذاری گردیده است.