بارگذاری مقاله از آخرین شماره فصلنامه علمی-ترویجی پدافند غیر عامل
1396/07/26

​ به استحضار می رساند مقاله با عنوان" ارزیابی تاثیر تناسب پنجره ها بر مقاومت آنها در برابر انفجار"​ در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.