بارگذاری مقاله علمی- پژوهشی در حوزه مدیریت بحران
1396/07/22

​به استحضار می رساند مقاله با عنوان " ​مدیریت حوادث در سازمان های خدمات رسان با رویکرد قابلیت اطمینان بالا"، منتشر شده در آخرین شماره دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بحران( شماره 63)، در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.