بارگذاری مقاله در حوزه پدافند پرتویی
1396/05/08

​​به است​حضار می رساند مقاله با عنوان" ارزیابی خطر پرتوی در شهر تهران با ابزار GIS" در بخش اخبار و بخشنامه ها، کتابخانه، بارگذاری گردیده است.