بارگذاری نظامنامه مدیریت ریسک در وزارت نیرو
1396/04/24

​به استحضار می رساند نظامنامه مدیریت ریسک در وزارت نیرو در بخش اخبار و بخشنامه ها، آرشیو بخشنامه ها، جهت بهره برداری بارگذاری گردیده است.