بارگذاری مقاله در حوزه آسیب پذیری زیرساخت ها
1396/02/30

​به استحضار می رساند مقاله با عنوان" بررسی میزان آسیب پذیری زیرساخت های آب و برق هنگام زلزله و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش خسارات ناشی از آن" در بخش کتابخانه سایت بارگذاری گردیده است.