هشتمین کنفــرانس بین المللی مدیریت جامع بحــران
1395/08/15
 

برگزاري همايش از: 1395/11/25
برگزاري همايش تا: 1395/11/26
محل برگزاري: تهرانمحورهاي همايش:

- فرصت ها در چار چوب سندایی برای کاهش ریسک بحران SFDRR و قرارداد بین المللی اقلیم در کنفرانس کشورهای عضو(COP21) و پیاده سازی آنها در سطح ملی و محلی

- قرارداد بین المللی اقلیم(COP21) و نکات بارز آن در خصوص مدیریت تغییرات اقلیم

- پیوند وارتباط اهداف توسعه پایدار ( SDPs ) با مدیریت ریسک بحران

- مخاطرات طبیعی و بحران های انسان ساز:زلزله، سیل ، آتش سوزی،موج گرم و سرد ، CBRN ، مخاطرات طبیعی و تکنولوژیکی(NATEC)، مخاطرات تلفیقی ، تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی، سنجش از دور، GIS ، استفاده از پهبادها برای پاسخ به بحران.

- نتایج بحران های طبیعی و انسان ساز در ایعاد خسارات ساختاری، زیست محیطی ، مالی و اقتصادی ، سامانه های تخمین و فرآوری خسارات در زمان واقعی و مدل سازی آن،شریان های حیاتی و تبعات آبشاری.

- مخاطرات طبیعی و برآورد آسیب پذیری، ابعاد اجتماعی بحران، برداشت و درک ریسک و ارتباطات، ارزیابی ریسک، نقشه مخاطرات و ریسک.

- مدیریت ریسک بحران برای مخاطرات طبیعی ، استراتژی حفاظت طولانی مدت و اقدامات پیشگیری و کاهش اقدامات ساختاری و غیر ساختاری و ابزار،مقاوکم سازی و نگهداری از زیر ساخت های حیاتی،آموزش عمومی. تمرینات اضطراری و برگزاری مانور،کمپین شهرهای تاب آور(MCR-Campaign )- نقش هشدار پیش هنگام،پیش بینی، برنامه ریزی اقتضایی،مدیریت شرایط اضطرار،تخلیه،بازسازی و ساخت بهتر از قبل با رویکرد پارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری.

- سیستم های پشتیبان تصمیم گیری ، فرآیندهای تصمیم ساز ، حاکمیت ریسک ، ابزار تصمیم گیری بیمه های اتکایی فعال و بیمه برای افراد کم درآمد

- پیشگیری و کاهش تبعات خشکسالی و سیل در حوزه کشاورزی

- تعیین کاراکنر و نوع رفتار و اندازه گیری خشکسالی ها و سیل

وب سايت: http://indm.ir/fa