انتصاب مدیران عامل شرکت های پانزده گانه تولید به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
1395/08/05
براساس احکام صادر شده، مدیران عامل شرکتهای پانزده گانه تولید برق با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران وپدافند غیرعامل در همان شرکتها و شرکت های بهره برداری تحت مدیریت منصوب شدند.

اهم وظایف و ماموریت های روسای کمیته پدافند غیرعامل به شرح زیر می باشد:

سامان دهی ونظارت در حوزه مدیریت بحران وپدافند غیرعامل در حوزه تحت مدیریت

اجرایی نمودن مفاد مندرج در نظام نامه مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو در حوزه تحت مدیریت

هماهنگی لازم در انجام موارد مرتبط در حوزه مدیریت بحران وپدافند غیرعامل با مشاور اینجانب و مجری پدافند غیرعامل در شرکت مادر

تعیین و به روز رسانی سطح بندی تاسیسات و مستحدثات درحوزه تحت مدیریت

پیگیری انجام مطالعات پدافند غیرعامل درحوزه تحت مدیریت

فرهنگ سازی و نهادینه نمودن مفاهیم مدیریت بحران وپدافند غیرعامل در حوزه تحت مدیریت

ارسال گزارش عملکرد سالانه درحوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به مشاور اینجانب و مجری پدافند غیرعامل درشرکت مادر