بخشنامه ها و دستورالعمل ها شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
قانون مدیریت بحران کشور01/02/1441
نظامنامه مدیریت سیلاب در وزارت نیرو18/11/1440
آیین نامه اجرایی ماده 58 قانون احکام دائمی 29/04/1440
دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین، پیشتاز و جانشین در کلان شهر تهران20/03/1440
دستورالعمل انجام و تصویب مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق19/02/1440
پدافند غیر عامل در آیینه قانون27/04/1439
دستورالعمل شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و برق استان ها25/12/1438
دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانور های آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل15/12/1438
دستورالعمل اجرایی استان های معین و جانشین19/11/1438
نظامنامه مدیریت ریسک در وزارت نیرو21/10/1438
مقررات ملی ساختمان مبحث 2128/01/1438
مستندات قانونی پدافند غیر عامل21/01/1438
استراتژی های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو11/12/1437
آیین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو19/11/1437
‌دستورالعمل‌اجرایی بند (ع)‌تبصره‌۳30/09/1437
سند راهبردی پدافند سایبری کشور01/08/1436
شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیر عامل24/08/1435
دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیر عامل19/06/1435
بخشنامه اصلاح ضوابط و تفویض اختیارات ساختار سازمانی22/04/1435
نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل07/11/1433
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه13/09/1433
سیاست های کلی مصوب مدیریت سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه14/03/1426